OBCHODNÉ PODMIENKY

Vložte svoj text

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy na diaľku, ktorými je predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu a kupujúci. Kupujúcim je každá fyzická a právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese eshop.coffea.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu je obchodná spoločnosť:

Názov: COFFEA Drinks, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Koperníkova 15, Trnava 917 01
IČO: 36 253 995
DIČ: 2020168062

IČ DPH: SK2020168062
E-mail: coffea@coffea.sk

Telefón: 0911 467 006

Obchodný register OS Trnava: odd. Sro, vložka č. 14055/T

Bankové spojenie pre zákazníkov:

Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK36 1111 0000 0014 5042 3005

 • Ustanovenia týchto obchodných podmienok a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluva ako aj obchodné podmienky spolu s reklamačným poriadkom sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Všetky vzťahy neupravené kúpnou zmluvou, obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa v prípade, ak vystupuje kupujúci v postavení spotrebiteľa spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v prípade, ak vystupuje kupujúci pri nákupe tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode eshop.coffea.sk. Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na webovej stránke eshop.coffea.sk.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 • Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.
 • Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronickým odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
 • predávajúcom;
 • kupujúcom;
 • objednávanom tovare (názov a popis tovaru, množstvo, cena s DPH);
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru;
 • údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru;
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;
 • informáciu o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ako aj náklady na dopravu a iné náklady a poplatky.
 • Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
 • identifikácia kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, adresa. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, ktoré budú použité len pri komunikácii týkajúcej sa vašej objednávky a spracovávané v súlade s ochranou osobných údajov;
 • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH - iba platcovia DPH a miesto podnikania alebo sídlo.
 • Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla "objednávka s povinnosťou platby", sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla "odoslať objednávku s povinnosťou platby" bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s nákladmi spojenými s dodaním tovaru.
 • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke zadal. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 • Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 • Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o potvrdení/akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Fľaše nie sú zálohované. Pivo v sudoch je možné odoberať iba osobne na prevádzkarni predávajúceho 919 33 Trakovice 476. Sudy zostávajú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. Za každý súd jednotlivo v objeme 20 a 50 litrov je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu vo výške 40 ,- EUR. Záloha bude kupujúcemu vrátená pri odovzdaní sudu predávajúcemu, ak ho kupujúci vráti nepoškodený a v stave v akom ho prevzal.
 • V opačnom prípade je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy.

CENOVÉ PODMIENKY

 • Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode eshop.coffea.sk sú uvádzané vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.
 • Ceny výrobkov nezahŕňajú náklady na doručenie. Tie sú uvedené v sekcii VŠETKO O NÁKUPE -Možnosti platby a doprava a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.
 • Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade ak je akcia viazaná na splnenie určitých podmienok, kupujúci má právo nakupovať tovar za akciové ceny až po splnení podmienok akcie.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v internetovom obchode eshop.coffea.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na eshop.coffea.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru. Platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € spôsobom dohodnutým v objednávke.
 • Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len "kúpna cena") môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:​
 • v hotovosti na dobierku - poplatok za dobierku je 1,66 €;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, číslo účtu: IBAN: SK36 1111 0000 0014 5042 3005 (ďalej ako "účet predávajúceho"), bez poplatku.
 • Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci prostredníctvom e-mailu, vo forme zálohovej faktúry.
 • Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 • Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH a nákladov na doručenie dostane kupujúci spolu s doručenou zásielkou.

DODACIE PODMIENKY

 • Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu eshop.coffea.sk. Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti expedované v čo najkratšom termíne.
 • Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Servis s. r. o.
 • Spôsoby dopravy a platby:​
 • Kuriér spoločnosti DPD - dobierka: tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na uvedenú adresu zákazníka na dobierku, zákazník uhradí celú sumu za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra, doba dodania je do 24 hod. po expedovaní objednávky;
 • Kuriér spoločnosti DPD - bezhotovostný prevod: tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na uvedenú adresu zákazníka po uhradení a pripísaní celej sumy uvedenej v elektronickej objednávke na účet predávajúceho (Bankové spojenie pre zákazníkov: IBAN: SK36 1111 0000 0014 5042 3005), doba dodania je do 24 hod. po expedovaní objednávky.
 • Kuriér spoločnosti DPD - platba cez Besteron: tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na uvedenú adresu zákazníka po uhradení a pripísaní celej sumy uvedenej v elektronickej objednávke na účet predávajúceho. Doba dodania je do 2 hod., po expedovaní objednávky.
 • Osobný odber - platba priamo na prevádzke v Trakovice 476.
 • Cena za kuriérsku spoločnosť je počítaná podľa hmotnosti objednávky. Presnú cenu Vám uvedie priamo objednávkový formulár, v prípade, že nebudete s cenou súhlasiť objednávku vystornujete.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Ak nastane situácia podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok, Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim stornovať objednávku.
 • Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb.
 • Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru prostredníctvom e-mailu.
 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.
 • Kupujúci v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci v postavení spotrebiteľa alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt. Odstúpenie od zmluvy má kupujúci v postavení spotrebiteľa možnosť uskutočniť prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy uvedeného v bode 12 tohto článku obchodných podmienok. Vrátený tovar nemôže byť poškodený, otvorený ani nijakým spôsobom použitý.
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy:

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ___________________

Bydlisko: ___________________

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim:

Obchodné meno: COFFEA Drinks, s.r.o.

Sídlo: Koperníkova 15, 917 01 Trnava

IČO: 36 253 995

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14055/T

E-mailový kontakt: _____________________________

týkajúcej sa produktu: _____________________________

_____________________________

Dátum objednania: _____________________________

Číslo objednávky: _____________________________

Číslo faktúry: _____________________________

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):

Produkt mi nevyhovuje

Iný dôvod: ______________________________________________________________

Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

IBAN: ___________________________________________________________________

Miesto: _______________

Dátum: _______________

___________________________

(podpis spotrebiteľa)

 • Doručením odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho v postavení spotrebiteľa na adresu predávajúceho sa zmluva zrušuje od počiatku. Náklady s doručením odstúpenia spolu s tovarom predávajúcemu znáša kupujúci. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy spolu so zakúpeným tovarom. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 • Záručná doba je 6 mesiacov.
 • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru ani ak bol tovar zničený neodbornou manipuláciou klienta, či nevhodným skladovaním. Skôr, ako nám zašlete tovar na reklamáciu, kontaktujte nás prosím na adrese coffea@coffea.sk. Naša spoločnosť sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti zverejneným na internetovej stránke predávajúceho. Náklady na poštovné reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi znáša zákazník. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Reklamačná doba 30 dní začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal. Tovar na reklamáciu prosím zasielajte na nasledovnú adresu: COFFEA Drinks, s.r.o., Trakovice 476, 919 33.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Realizovaním objednávky tovaru na našej webovej stránke súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov za účelom dodania tovaru a realizácie kúpnej zmluvy, vedenie účtovníctva a marketingu, aby sme čo najlepšie vedeli zabezpečiť Vaše požiadavky. Spracovanie Vašich osobných údajov realizujeme na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a to na základe platného právneho dôvodu, udeleného súhlasu, oprávneného záujmu a zákonnej povinnosti. Ako správca osobných údajov ich uchovávame v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email a telefonický kontakt na dobu premlčacích lehôt, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Váš súhlas s poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti ste oprávnený kedykoľvek odvolať ako aj ste oprávnení sa kedykoľvek bližšie informovať ako sú Vaše osobné údaje spracovávané. V niektorých prípadoch sme povinní zo zákona spracovávať Vaše osobné údaje ako je vedenie účtovníctva, preto je možné Vaše osobné údaje vymazať až po zákonom stanovenej dobe. Všetci zamestnanci a spolupracovníci predávajúceho, ktorí prídu do styku s chránenými osobnými údajmi sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Kedykoľvek ste oprávnení sa odhlásiť zo zasielania informačných správ a obchodných správ. Úrad pre ochranu osobných údajov vykonáva dohľad nad spracovávaním osobných údajov, v prípade ak požadujete akékoľvek vysvetlenie alebo informácie ohľadne osobných údajov, ste oprávnení sa na nás kedykoľvek obrátiť.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • Každý kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
 • Orgánom alternatívneho riešenia sporov na území Slovenskej republiky je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci v postavení spotrebiteľa obrátiť z dôvodu zmierlivého riešenia sporu.
 • V prípade cezhraničného sporu má kupujúci v postavení spotrebiteľa právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.